31.01.17

HAJAASUSTUSE PROGRAMM

 

eelinfo - TAOTLUSVOOR AVATAKSE KA 2017. AASTAL 

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2016 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja alaline elukoht on majapidamine, millele toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse  panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord. 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.  

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjaga nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokument".

 

Lisainfo: Valgjärve valla arendus- ja ehitusnõunik Merlika Niidumaa (tel 799 8439, merlika@valgjarve.ee)

 

Taotlusvormid

 

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni koosseis

(moodustatud Valgjärve Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldusega nr 39)

Merlika Niidumaa (vallavalitsuse liige, arendus- ja ehitusnõunik)

Kaido Kõiv (vallavalitsuse liige, vallavanem)

Kadri Kaska (maa- ja keskkonnanõunik)

Riina Marran (vallavalitsuse liige, sotsiaalnõunik)

Tarmo Varul (vallavalitsuse liige, ettevõtja)