ELUKOHA REGISTREERIMINE

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Elukohateade esitatakse isiku uude kohta elama asumisel või  elama asumisel välisriiki või välisriigist Eestisse.

Elukoha andmete registrisse kandmiseks esitab isik Valgjärve Vallavalitsusele (Kooli tee 5, Saverma küla, Valgjärve vald, Põlvamaa 63418) kirjaliku vormikohase elukohateate. Elukohateadet on võimalik esitada
a) kohapeal Valgjärve Vallavalitsuses vallasekretärile
b) paberkandjal posti teel (lisades isikut tõendava dokumendi koopia);
c) digitaalselt allkirjastatuna elektronpostile vallasekretar@valgjarve.ee;
d) riigiportaali https://www.eesti.ee/portaal/ kaudu

Elukohateade (täidetav paberil)

Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel

Juhul kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum aga elanikul pole õigust seda oma elukohana kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, siis on ruumi omanikul õigus esitada teade rahvastikuregistris olevate aadressiandmete muutmiseks.

Valgjärve vallas asuva eluruumi omanikul on õigus taotleda Valgjärve Vallavalitsuselt isiku elukoha aadressi andmete muutmist, kui on täidetud 3 tingimust:

1)      isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja

2)      isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja

3)      isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Ruumi omanikul ei ole õigust nõudmist isiku elukoha andmete muutmiseks esitada, kui isik elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus seda oma elukohana kasutada.

Isiku elukoha aadressi muutmiseks esitab ruumi omanik Valgjärve Vallavalitsusele (Kooli tee 5, Saverma küla, Valgjärve vald, Põlvamaa 63418) kirjaliku avalduse.

Taotlust on võimalik esitada ka digiallkirjastatult elektronposti teel või riigiportaali https://www.eesti.ee/portaal/ kaudu.

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks (täidetav paberil)