12.06.17

 

Valgjärve Vallavalitsus on algatanud Valgjärve vallas Valgjärve külas asuvatele liikluspindadele kohanime määramise menetluse.

Liikluspindadele kohanime määramise eelnõuga on võimalik tutvuda  Valgjärve valla kodulehel (allpool) või Valgjärve Vallavalitsuses (Kooli tee 5 Saverna Põlvamaa) tööaegadel.

Kui eelnõu kohta on küsimusi, ettepanekuid või vastuväiteid, siis palun esitada need kirjalikult Valgjärve Vallavalitsusele aadressil Kooli tee 5 Saverna Põlvamaa 63418 või e-posti aadressile kadri@valgjarve.ee hiljemalt 26. juuniks 2017 (kaasa arvatud).  

Kadri Kaska

maa- ja keskkonnanõunik

7998472

 E E L N Õ U

 

K O R R A L D U S                                                                                                           ....06.2017 nr 2-1.3-

Saverna

 

Liikluspindadele kohanimede määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 8,  ruumiandmete seaduse § 54 lõikest 1, § 55 lõikest 1, Valgjärve Vallavolikogu 29.06.2016 määruse nr 1-1.2-22 „Pädevuse delegeerimine" § 1 lõike 1, Valgjärve Vallavolikogu 31.05.2011 määruse nr 1-1.1-4 „Pädevuse delegeerimine ja kohanimede määramise kord" § 2 lõike 1, § 3 lõike 1 punkti 1, §-d 4, 5, 6 ja 7,

Valgjärve Vallavalitsus annab korralduse:

1. Määrata Valgjärve vallas Valgjärve külas asuvatele liikluspindadele kohanimed vastavalt korralduse lisaks olevale skeemile järgnevalt:

1.1. Keskuse tee

1.2. Vaikne tee

1.3. Järve tee

1.4. Järve põik

1.5. Vesiroosi tee

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Valgjärve Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Kaido Kõiv                                                                                                                                     Elen Heidok

vallavanem                                                                                                                                   vallasekretär

      Valgjärve Vallavalitsuse ... .06.2017

korralduse nr 2-1.3-

Lisa1