Avaldus ühise mahuti kasutamise kohta

Taotlus mitteliitunuks lugemiseks

Teenuste hinnakiri alates 01.12.2016

Uus korraldatud jäätmeveo periood Valgjärve vallas alates 1. detsembrist 2016 a

Alates 01.12.2016 rakendub Valgjärve valla territooriumil uus korraldatud jäätmeveo periood. Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vallad korraldasid riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankes osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus järgnevaks kolmeks aastaks. Seega, alates 1. detsembrist 2016 teostab korraldatud jäätmeveo piirkonnas Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valdades olmejäätmete ning paberi- ja kartongijäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud uue korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Lepingute sõlmimine

AS Eesti Keskkonnateenused on jäätmevaldajatele saatnud tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingu, mis on koostatud omavalitsuste poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris kajastuvate andmete põhjal ja arvestades korraldatud jäätmeveoga kehtestatud nõudeid jäätmekäitlusele. Palun lisada lepingusse kontaktandmed (telefoni nr ja e-posti aadress) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Artelli 15, 15551 Tallinn, AS Eesti Keskkonnateenused või elektrooniliselt digiallkirjastatult tartu@keskkonnateenused.ee. Allkirjastatud lepinguid saab tuua AS Eesti Keskkonnateenused esindajale Valgjärve Vallavalitsusse 08.12.2016 kella 9-16 kui on avatud ajutine klienditeeninduse punkt.

Juhul kui lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, jäätmemahuti(te) hulk, jäätmemahuti(te) omand, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja nimi nimetatud kinnistul - palun teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping eelpool nimetatud aadressil.

Korraldatud olmejäätmete veoga peavad liituma kõik majapidamised, kus alaliselt elatakse!

Paberi- ja kartongijäätmete liigiti kogumine kortermajadel

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valdade uue ühise jäätmehoolduseeskirja kohaselt on alates 1. jaanuarist 2017 paberi- ja kartongijäätmete liigiti kogumine eraldi kogumismahutiga kohustuslik alates 10 korteriga majade juurest, mis ei ole puuküttega.

Veosagedus

Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama tiheasustusalalt (Saverna, Maaritsa, Valgjärve kompaktse asustusega alad) mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, v.a vallavalitsuse poolt korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud isikud.

Pakendimahutit või paberi ja kartongi mahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, haisu teket ning ümbruskonna reostust, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul.

Jäätmevedaja poolt jäätmevaldajatele saadetud kirjale on lisatud jäätmeveo graafik. Kui graafikujärgsel jäätmeveopäeval ei ole korraldatud jäätmeveoga liidetud kinnistul konteinerit nähtaval või kättesaadavas kohas, fikseeritakse tühisõit, mille kohta esitatakse jäätmevaldajale hiljem arve. Talveperioodil, samuti kevadel ja sügisel, võib tulla ette olukordi, kus kinnistule juurdepääs on raskeveokile raskendatud või võimatu. Asjatute tühisõitude vältimiseks palub AS Eesti Keskkonnateenused neid kindlasti enne veopäeva teavitada, kui teeolud ei võimalda kinnistule juurdepääsu.

Jäätmeveost vabastamine

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveo piirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Jäätmevaldaja erandkorras vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumisest otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Tulenevalt jäätmeseadusest peab erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitama järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Taotluse vorm korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks on kättesaadav valla kodulehelt www.valgjarve.ee (Keskkond/Jäätmemajandus/Korraldatud jäätmevedu).

Ühismahutite kasutamine

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks vallavalitsuselt loa ja sõlmivad omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise lepingu ja volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.

Taotluse vorm ühise mahuti kasutamise kohta on kättesaadav valla kodulehelt www.valgjarve.ee (Keskkond/Jäätmemajandus/Korraldatud jäätmevedu).

Info

Selleks, et korraldatud jäätmeveo taaskäivitamine sujuks võimalikult lihtsalt, on 08.12.2016 kella 9-16 avatud AS Eesti Keskkonnateenused ajutine klienditeeninduse punkt Valgjärve Vallavalitsuses (Kooli tee 5 Saverna).

AS-st Eesti Keskkonnateenused saab täiendavat lisainformatsiooni küsida e-posti aadressilt tartu@keskkonnateenused.ee telefonilt 7 386 700 või lugeda kodulehelt www.keskkonnateenused.ee ("korraldatud jäätmevedu").

Valgjärve Vallavalitsusest saab täiendavat lisainformatsiooni korraldatud jäätmeveo kohta maa- ja keskkonnanõunik Kadri Kaska'lt e-posti aadressil kadri@valgjarve.ee või telefonilt 799 8472.