7.09.17

 

PÄEVAKAVA 2016/2017

7.30 – 8.45    Laste vastuvõtt, vaba mäng

8.30 – 8.45    Hommikusöök

8.45 – 10.45   Õppetegevused, mäng

10.45 – 11.45   Vaatlused, jalutuskäigud, tegevused õues

11.45 – 13.00   Ettevalmistus lõunaks, lõunasöök, ettevalmistused lõunauinakuks, unejutt

13.00 – 14.30   Päevane puhketund

14.30 – 14.50   Äratus, riietumine

14.45 – 15.00   Õhtuoode

15.05 - 18.00   Vaba mäng, individuaalne tegevus lastega, kojuminek

 

Kinnitatud Saverna Lasteaed Sipsik direktori

käskkirjaga 28.08. 2017 nr 2-2/3

SAVERNA LASTEAED SIPSIK

TEGEVUSKAVA 2017/2018

Põhitegevuseks on mäng või integreeritud tegevus –

vaatlemine, uurimine, mõõtmine, liikumine, dramatiseering - et luua alus oskusele kuulata, kuulda ja vaadelda ning saadud oskusi ja teadmisi praktikas kasutada.

Tegevuse põhieesmärgid:

1) tagada kvaliteetne töökorraldus ning turvaline ja ohutu töökeskkond kogu asutuse personalile;

2) tagada turvaline ja lapse igakülgset arengut soodustav keskkond;

3) võimaldada õppimist ehedas keskkonnas vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise teel;

4) kaasata lapsevanemaid, hoolekogu jt huvigruppe õppe- ja kasvatustegevusse, ürituste korraldamisse ning lasteaia arendamisse.

 

Tegevuse põhiülesanded:

1) kujundada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuseks vajalik materiaalne baas vastavalt kaasaja nõuetele;

2) arendada koostööd lapsevanematega;

3) tagada tervislik elukorraldus lasteaias (olmetingimused, toitlustamine jms);

4) tagada õppe- ja kasvatustegevuses kvaliteet.

Prioriteetsed valdkonnad aastal 2017:

1) tervisealaste eesmärkide jälgimine ja analüüsimine;

2) kaasamine;

3) koostöö teiste lasteaedadega.

Prioriteetsed valdkonnad aastal 2018:

1) laste arengut soodustava keskkonna mitmekesistamine;

2) õuesõppe võimaluste mitmekesistamine, keskkonnateadlikkuse suurendamine;

3) meeskonnatöö.

2017/2018 õppeaasta - Mina, minu kodu, minu kodumaa, minu Eesti!

Kuu

Kuupäev

Üritus

Ürituse sisu

Vastutajad

September

 

 

 

 

1.sept. R

 

 

 

8. sept 10.00

 

 

 

 

 

 

27. sept. K

kell 17.00

 

18. – 22. sept.

 

 

 

 

 

*18.- 22. sept.

 

 

* september

 

 

*september - oktoober

9.30 terepäev         Ü

 

 

 

LASTE VABARIIK

etendus „Kõige parem kingitus"    Ü

 

Aastaringset tegevust jätkab lugemispesa.

 

lastevanemate üldkoosolek           Ü

 

Kodukoha sügisannid - sügisandide näitus Ü

 

 

 

Tervisepäev –Köögiviljad meie toidulaual                R

 

Sügisene õppekäik Saverna terviserajal

                                Ü                 

tammetõrude ja kastanimunade korjamine                Ü

õppeaasta algus, tutvumine lasteaia, õpetajate ja kaaslastega

 

etendus, töötoad, mänguala (EV 100 raames)

 

 

 

 

Külas on Kerli Tallo

(Maanteeamet)

 

erinevate aia-, põllu- ja metsasaaduste, puu- ja köögiviljadega tutvumine; huvitavaima kujuga sügisanni väljavalimine

 

teemakohased õppe-, liikumis- ja tervisemängud

 

tutvumine koduvallaga

 

 

õppekäik loodusesse

rühmaõpetajad, muusikaõpetaja,

direktor

 

 

 

 

 

rühmaõpetajad

 

 

direktor

 

 

koostöö lapsevanematega

 

 

 

 

rühmaõpetajad

 

 

 

rühmaõpetajad, direktor

Oktoober

 

 

*oktoober

 

 

* oktoober

 

tervisepäev -  Kodukoha liiklus    R

 

Kohtumine metsamehega -  Loomade kodud  Ü R

teemakohased tegevused ja mängud

 

räägime loomade kodudest

rühmaõpetajad,

direktor

 

Tiit Rammul, direktor

 

November

 

 

* november

 

 

 

7. nov. T

9.45;

 

etendus 11.15

 

* 6. – 24. nov.

ametimeeste päev   R

 

 

 

PEREPÄEV –metsakõnd ISAGA, teatrihommik etendus „Okkaline lugu"                    Ü

 

tervisepäev –Turvaliselt koduteel

teemakohased liikumismängud

 

 

teemakohased tegevused

 

 

lasteetendus

 

 

teemakohased tegevused ja mängud

rühmaõpetajad,

muusikaõpetaja, direktor

 

koostöö lapsevanematega

 

lasteteater Sõber, direktor

Detsember

 

 

13.-14. detsember KN

 

 

4., 11., 18. detsember E

* detsember

 

 

19. dets. T

 

 

19. dets. T

kell 16.00

talvelaat                 Ü

 

 

 

 

esmaspäevased muinasjutuhommikud

* tervisepäev – Kommi asemel?!     R

 

Valgjärve valla sünnipäev

 

 jõulupidu

                            Ü R

heategevuslik laat külakeskuse saalis

 

 

 

Kodused lood ja rahvatraditsioonid

teemakohased liikumis- ja tervisemängud

 

 

 

 

Jõulupidu –  Vanamoodsalt kodune jõuluõhtu

rühmaõpetajad,

muusikaõpetaja, hoolekogu, direktor (lapsevanemad)

 

rühmaõpetajad

 

 

 

 

 

 

koostöö lapsevanematega

Jaanuar

 

 

*8. – 26. jaan

 

 

 

*  jaanuar-veebruar

 

 

* jaanuar-veebruar

Prüginädal -

„Kus on  PRÜGI KODU?"                R

 

Loodusehommikud „Kelle JÄLG on  lumel?"

 

* talvine spordipäev

                        Ü    R

prügi sorteerimise vajalikkus

 

 

otsime looduses loomade jälgi

 

 

erinevad muusikalis-sportlikud tegevused, mängud

rühmaõpetajad

muusikaõpetaja, direktor

 

Tiit Rammul

 

 

 

rühmaõpetajad

Veebruar

 

 

1. veebr. N

11.15

 

2. veebr. R

10. 00

 

 

29. jaan. – 2. veebr.

 

13. veebr. T

 

 

 

20. veebr. T 10.00

Etendus „Maailm kohvris"                Ü

 

Saverna Lasteaed Sipsik 28. sünnipäev –  kodune sünnipäev kinos

Näitus „Vanad asjad minu kodus"      

                                Ü

vastlapäev – Kodumäel on mõnus!

                                R

 

Eesti Vabariigi aastapäev    

MINU KODU        Ü

lasteetendus

 

 

temaatilised tegevused,

 

 

 

näitus

 

 

teemakohased mängud ja tegevused

 

 

sini-must-valge kontsert

direktor

lasteteater Sõber

 

rühmaõpetajad,

muusikaõpetaja, direktor

koostöö lapsevanematega

 

 

rühmaõpetajad

 

 

 

rühmaõpetajad, muusikaõpetaja

Märts

 

 

*  märts

 

 

 

7. märts K 11.30

 

14. märts K

 

* tervisepäev – Päikesega koos       R

 

 

Etendus „Kaks päeva maal"          Ü

 

emakeelepäev

Minu kodu              Ü

teemakohased liikumis- ja tervisetegevused, -mängud

 

lasteetendus

 

 

luuletused lugemiseks ja laulud kuulamiseks

rühmaõpetajad,

muusikaõpetaja, direktor

 

lasteteater Sõber, direktor

 

rühmaõpetajad

Aprill

 

 

* 2.-.13 aprill

 

 

 

*  aprill

tervisepäev –  Koduloomad          R

 

Kevadine õppekäik koduloomade juurde

                                R

temaatilised tegevused

 

 

 

tutvume koduloomadega

 

rühmaõpetajad,

muusikaõpetaja

 

rühmaõpetajad, direktor

Mai

 

 

9. mai K

9.45;

 

etendus

11.00

 

 

 

*mai-juuni

 

 

* mai

 

 

22. mai T

kell 16.00

PEREPÄEV –meisterdamine EMAGA, teatrihommik

Etendus   „Igal ühel oma õnn"               Ü

 

 

Õppekäik lasteaia lähiümbruses           R

 

* kevadine spordipäev              Ü

 

Koolieelikute lõpupidu

teemakohased tegevused

 

 

 

lasteetendus

 

 

 

tutvumine koduvallaga

 

 

erinevad sportlikud tegevused

 

pidulik kontsertaktus

rühmaõpetajad,

muusikaõpetaja, direktor

 

Ivar Lett,

Sõna ja Tants, direktor

 

rühmaõpetajad, direktor

 

rühmaõpetajad

 

 

rühmaõpetajad, direktor

Juuni

 

1. juuni R

LASTE  PÄEV      Ü

temaatilised tegevused

 

 

rühmaõpetajad,

muusikaõpetaja, direktor


•         *  täpne toimumise kuupäev teatatakse täiendavalt

•         Ü – ühisüritus, ühistegevustes osalevad kõik kolm rühma

•         R – rühmaüritus, tegevused toimuvad rühmades

Lisaks:

•         erinevate etenduste, näituste jne külastused, 

•         õppekäigud, matkad,

•         teemapäevad ja -nädalad,

•         rahvakalendri tähtpäevad,

•         lasteaia- ja rühmasisesed tähtpäevad

•         ja palju muud õpetlikku, mängulist ja huvitavat

 

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK – 1 kord aastas, septembris;

2017/2018. õppeaastal 27. septembril kell 17.00

HOOLEKOGU KOOSOLEK – 4 korda aastas, vajadusel sagedamini,  koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees või lasteaia direktor

PEDAGOOGILISE NÕUKOGU KOOSOLEK – 1 kord kvartalis, vajadusel sagedamini

RÕÕMURÜTMIRING                   kuu esimene TEISIPÄEV  

                                                      kell 15.00        Tähesõbrad

                                                      kell 15.20        Nöpsikud

                                                      kell 15.40        Murumunad

MUUSIKA                              T R kell 9.50 – 10.10         Nöpsikud

                                                      kell 10.10 – 10. 35      Murumunad

                                                      kell 10.35 – 11.05      Tähesõbrad

JALGPALL                                  Saverna Põhikoolis 

                                                     treener Martin Raid

EELKOOL                                    Saverna Põhikoolis

                                                     ESMASPÄEVITI  alates 11. sept. 2017

                                                     10.20 – 11.05