2017. aastal kehtivad järgnevad toetuseliigid:

 

• sünnitoetus 400 eurot (esimene osa 200 eurot makstakse peale lapse sünni registreerimist ja teine osa 200 eurot lapse aastaseks saamisel);

• matusetoetus 200 eurot;

• kütte ostmise toetus 120 eurot aastas üksikule vanadus- või töövõimetuspensionärile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;

• toetus valla põhikooli lõpetajale summas 50 eurot;

• toetus gümnaasiumi, kutseõppeasutuse või kõrgkooli (päevane õpe) lõpetanutele 50 eurot (tunnistuse/diplomi esitamisel);

• toetus Saverna põhikooli I klassi astujatele 200 eurot kooli poolt esitatud nimekirja alusel;

• huvikooli toetus kuni 40 eurot kuus põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele huvialaringide osaliseks kompenseerimiseks õppeperioodi jooksul;

• sõidutoetus väljaspool valda gümnaasiumiklassides õppijatele 40 eurot kuus (v a Kanepi ja Otepää gümnaasium);

• toetus põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele prillide ostu osaliseks kompenseerimiseks prilliklaaside maksumusest 80% ulatuses üks kord aastas;

• toetus ootamatute kulutuste tõttu (tulekahju, loodusõnnetus jne) kuni 400 eurot;

• toetus abivahendite ostu või rendi osaliseks kompenseerimiseks kuni 55 eurot aastas;

• toetus prillide ostu muretsemiseks mittetöötavatele pensionäridele või puuetega inimestele prilliklaaside osas 50% ulatuses üks kord aastas;

• voodipäevatasu esitatud kviitungi alusel kõigile valla registrisse kantud isikule 100% ulatuses;

• ühekordne sotsiaaltoetus majanduslikult vähekindlustatud perekonnale hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks põhjendatud avalduse alusel kuni 100 eurot aastas;

• toetus lastelaagri tuusiku osaliseks kompenseerimiseks 60% ulatuses ühe tuusiku kohta;

• isikliku abistaja toetus (tunnitasuks Eesti Vabariigis kehtestatud tunnitasu alammäär).

 

Riiklikud toetused, mida määrab ja maksab vallavalitsus riigieelarvelistest vahenditest:

Toimetulekutoetus
Vajaduspõhine peretoetus