« Tagasi

KANEPI VALLAVALITSUSE SOTSIAALNÕUNIK

KANEPI VALLAVALITSUSE SOTSIAALNÕUNIK

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalnõuniku ametikoha täitmiseks. Sotsiaalnõuniku ametikoha põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu ning valla sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste koordineerimine.

Peamised teenistusülesanded:
• Lastekaitsetöö ja laste hoolekande korraldamine;
• Vallavolikogu ja vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsealaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude ettevalmistamine ja esitamine;
• Laste ja perede nõustamine sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest;
• Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine, juhtumite algatamine STARis;
• Puudega ning erivajadustega laste sotsiaalteenuste ja hoolekande korraldamine, lapsehoiuteenuse osutamise korraldamine puuetega laste peredele;
• Lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
• Koostöö sotsiaal-, lastekaitse- ja tervishoiutööga tegelevate maakondlike-, riiklike- ja ühiskondlike asutuste ja organisatsioonidega.

Kandidaadilt ootame:
• Erialane kõrgharidus vastavalt lastekaitseseaduses kehtestatud nõuetele ja vähemalt 2 aastane erialane töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
• Ametialased teadmised ja oskused, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine;
• Eesti keele oskus kõrgtasemel;
• Arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus;
• Autojuhilubade olemasolu;
• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:
• Huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis;
• Erialast täiendkoolitust.

Ametikohale kinnitatud ametijuhend

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 18.12.2017.a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. Info 7976310 Andrus Seeme.