KANEPI VALLAVALITSUSE SOTSIAALNÕUNIK

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalnõuniku ametikoha täitmiseks. Sotsiaalnõuniku ametikoha põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu ning valla sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste koordineerimine.

Peamised teenistusülesanded:
• Lastekaitsetöö ja laste hoolekande korraldamine;
• Vallavolikogu ja vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsealaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude ettevalmistamine ja esitamine;
• Laste ja perede nõustamine sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest;
• Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine, juhtumite algatamine STARis;
• Puudega ning erivajadustega laste sotsiaalteenuste ja hoolekande korraldamine, lapsehoiuteenuse osutamise korraldamine puuetega laste peredele;
• Lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
• Koostöö sotsiaal-, lastekaitse- ja tervishoiutööga tegelevate maakondlike-, riiklike- ja ühiskondlike asutuste ja organisatsioonidega.

Kandidaadilt ootame:
• Erialane kõrgharidus vastavalt lastekaitseseaduses kehtestatud nõuetele ja vähemalt 2 aastane erialane töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
• Ametialased teadmised ja oskused, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine;
• Eesti keele oskus kõrgtasemel;
• Arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus;
• Autojuhilubade olemasolu;
• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:
• Huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis;
• Erialast täiendkoolitust.

Ametikohale kinnitatud ametijuhend

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 18.12.2017.a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. Info 7976310 Andrus Seeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saverna Põhikool (Kooli tee 6/2, Saverna küla, Valgjärve vald, Põlvamaa) otsib oma meeskonda 0,5 ametikohaga kohusetundlikku ja rõõmsameelset koristajat, kes aitab tagada kooli võimlahoone korrasoleku.

Tööaeg on  hommikuti 7.45 – 11.45 või õhtuti 17.00 - 21.00.

Avaldus ja motivatsioonikiri esitada 25. augustiks 2017 direktor@saverna.edu.ee  või tuua paberkandjal kooli.

Lisainfo telefonil 5461 1751.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ühisteade põhikoolilt ja lasteaialt

Otsime Saverna Põhikooli meeskonda 22. augustist 0,5 ametikohaga eripedagoogi/logopeedi.

Eripedagoog/logopeed peab vastama haridus- ja teadusministri 29.08.2013
määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" paragrahv 4 nõuetele.

Võimalik ühendada Saverna lasteaia (0,5 ametikohta, konkursi teade allpool) ja kooli ametikoht.

Üürile andmiseks 3- toaline korter.

Lisainfo aadressil inge.tamm@valgjarve.ee  või  telefonil 7998 434

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saverna Lasteaed Sipsik kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikohale (0,5 ametikohta). Lasteaias on 3 rühma.

Konkursil osalemiseks palume kandidaadil esitada:

  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palun saata hiljemalt 11.08.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil inge.tamm@valgjarve.ee  või paberkandjal Saverna Lasteaed Sipsik, Kooli tee 5,  Saverna, Valgjärve vald 63418.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saverna Hooldekodu on Valgjärve Vallavalitsuse hoolekandeasutus, mis pakub
ööpäevaringset hooldus- ja põetusteenust kuni 30 eakale kliendile
 
Saverna Hooldekodu võtab tööle hooldustöötaja
 
Peamised ülesanded: inimeste abistamine ja juhendamine igapäevases elus.
Nõudmised kandidaadile: varasem kogemus samal ametialal pole oluline; vähemalt põhiharidus; eesti keel kõnes põhiline suhtlemiskeel ja kirjas algtase; soovitavalt hooldaja
koolituse läbimine; hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus; otsustus- ja vastutusvõime;
kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine; ausus ja korrektsus; hoolivus ja heatahtlikkus.
 
Omalt poolt pakume: väljaõpet kohapeal
Töökohtade arv: 1
Töö asukoht: Kooli tee 6/1, Saverna küla, Valgjärve vald, Põlva maakond, 63418
Tööleasumise aeg: nii kiiresti kui võimalik
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööaeg: vahetustega, täistööaeg
Töötasu: keskmine 3.90 eurot tunnis
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV
Kontaktisik: Svetlana Uibo; e-post: hooldekodu@valgjarve.ee; telefon: 7998478;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saverna Põhikool otsib alates 22. augustist 2017 oma meeskonda

vene keele  õpetajat   0,375 ametikohale  (vahetu õppetöö 9 tundi nädalas, töö kolmel päeval nädala);

inglise keele  õpetajat  0,83 ametikohale  (vahetu õppetöö 20 tundi nädalas, võimalik töötada neljal päeval nädalas);

töö- ja tehnoloogiaõpetajat  0,17 ametikohale  (vahetu õppetöö 4 tundi nädalas);

muusikaõpetajat  0,5  ja   ringijuhti 0,1 (muusika) ametikohale (vahetu õppetöö 12 tundi nädalas ja 2 ringitundi, töö kolmel päeval nädalas);

loodusainete õpetajat  tähtajalisele 0,75 ametikohale  (vahetu õppetöö 18 tundi nädalas, võimalik töötada neljal päeval nädalas);

huvijuhti 0,4 ametikohta nädalas

Avaldus, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata  e-mailile:  direktor@saverna.edu.ee.

Õpetaja peab vastama haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" paragrahvi 3 nõuetele.